Skontaktuj się: 799 354 377

Regulamin Wystawień i Usługi Wspólnej

Regulamin Wystawień

Wystawienie to

 • Publikacja pojedynczego ogłoszenia w serwisach Grupy Morizon-Gratka na okres 30 dni.
 • Ponowne włączenie publikacji ogłoszenia po 30 dniach.
 • Przedłużenie publikacji ogłoszenia.

Oferta włączona do publikacji, automatycznie ulega przedłużeniu co 30 dni, aż do momentu usunięcia ogłoszenia lub wyłączenia publikacji. Na opłatę za dany okres rozliczeniowy ma wpływ liczba Wystawień, a nie liczba aktywnych ofert na koncie. Usunięcie lub wyłączenie z publikacji ogłoszenia nie zmniejsza liczby Wystawień już naliczonych.

Dla uniknięcia wątpliwości:

 • Publikacja Ogłoszenia jednej nieruchomości w różnych działach (np. jako mieszkanie i lokal komercyjny) lub publikowanie ogłoszenia oferty jednej nieruchomości jednocześnie do sprzedaży i do wynajęcia stanowi odrębne Wystawienia.
 • Wystawienie ogłoszenia jednej nieruchomości w jednym dziale, ale z innym identyfikatorami (tzw. przenumerowanie) skutkujące opublikowaniem oferty w Serwisach jako nowego ogłoszenia stanowi odrębne Wystawienie.
 • Zmiana w trakcie Okresu rozliczeniowego parametrów oferty – edycja np. ceny, opisu, zdjęć nie stanowi odrębnego Wystawienia o ile ogłoszenie nadal dotyczy tej samej nieruchomości i o ile ogłoszenie nadal jest publikowane w tym samym dziale.
  Opłata za wystawienie - kwota netto jaką właściciel serwisu pobiera za Wystawienie ogłoszenia.

Limit – Liczba określona w zleceniu usługi publikacji ofert  (np. określenie Abonament 100 określa Limit w wysokości 100). Limit określa liczbę Wystawień ogłoszeń w ramach abonamentu w danym miesiącu kalendarzowym i zależy od opłaty abonamentowej. Jeżeli liczba Wystawień w danym miesiącu kalendarzowym przekroczy Limit, do faktury za dany miesiąc zostanie doliczona opłata od każdego Wystawienia ponad Limit.

Opłata stała – opłata za utrzymanie konta wraz z dostępem do panelu administracyjnego Agencja5000 oraz a za wszelkie działania marketingowe Grupy Morizon-Gratka mające na celu maksymalne wypromowanie ogłoszeń zamieszczonych w serwisach.

Agencja5000 system administracyjny udostępniony Zleceniodawcom. Agencja5000 umożliwia między innymi zarządzanie ogłoszeniami w Serwisach oraz przeglądanie statystyk ogłoszeń Zleceniodawcy. W panelu Agencja5000 można monitorować liczbę wystawionych ofert.

Rozliczenie

Faktury wystawiane są z dołu, na koniec miesiąca. Do kwoty abonamentu zostanie doliczona kwota wynikająca z iloczynu ilości Wystawień ponad Limit i ceny za jedno Wystawienie ponad Limit w abonamencie. Na opłatę za dany okres rozliczeniowy ma wpływ liczba wystawień, a nie liczba aktywnych ofert na koncie. Usunięcie lub wyłączenie z publikacji ogłoszenia nie zmniejsza liczby wystawień.

Przykłady rozliczeń z limitem:

Zleceniodawca korzysta z usługi Abonament 100 o wartości X zł netto,  cena jednego wystawienia ponad Limit wynosi Yzł, Limit wynosi 100.

a. Zleceniodawca w pierwszym dniu danego miesiąca publikuje 90 Ogłoszeń. Po 5 dniach zdejmuje 15 Ogłoszeń i publikuje kolejne 8 Ogłoszeń. Liczba Wystawień na koniec miesiąca wynosi 98, wartość faktury wynosi X zł netto.

b. Zleceniodawca w pierwszym dniu miesiąca publikuje 90 Ogłoszeń kontynuowanych z poprzedniego miesiąca, 5-go zdejmuje 15 Ogłoszeń i publikuje kolejne 15 ogłoszeń, 10-tego danego miesiąca publikuje kolejne 10 Ogłoszeń. Liczba wystawień na koniec miesiąca wynosi 90+15+10 = 115, Liczba Wystawień ponad Limit wynosi 15. Wartość faktury wynosi: X zł netto tytułem Abonamentu i  15*Y netto  tytułem przekroczenia Limitu.

Przykłady rozliczeń bez limitu:

Zleceniodawca korzysta z usługi o wartości opłaty stałej X zł netto,  cena jednego wystawienia wynosi Y zł netto.

a. Zleceniodawca w pierwszym dniu danego miesiąca publikuje 90 Ogłoszeń. Po 5 dniach zdejmuje 15 Ogłoszeń i publikuje kolejne 8 Ogłoszeń. Liczba Wystawień na koniec miesiąca wynosi 98. Wartość faktury wynosi X zł netto (opłata stała) + 98 x Y zł netto

Regulamin Usługi Wspólnej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu Usługi Wspólnej (dalej jako „Regulamin”) jest określenie zasad usługi abonamentowej (dalej jako: "Usługa Wspólna") świadczonej łącznie w Serwisach Internetowych Gratka.pl i Morizon.pl.
 2. Wydawcą Usługi Wspólnej jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wydawca serwisu nieruchomościowego Morizon.pl i Gratka.pl (zwana dalej "Morizon-Gratka" lub "Wydawcą").
 3. Usługa Wspólna przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (to jest, Profesjonalistów w rozumieniu Regulaminu Serwisu Gratka oraz Partnerów w rozumieniu Regulaminu Serwisu Morizon). Wydawca ma prawo udostępnienia Usługi Wspólnej innym Partnerom i użytkownikom Serwisu.
 4. Warunkiem korzystania z Usługi Wspólnej przewidzianej niniejszym Regulaminem jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Gratka i Regulaminu Serwisu Morizon. Korzystając z Usługi Wspólnej Partner oświadcza, że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
 5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu Gratka (w zakresie korzystania z Serwisu Gratka) oraz Regulaminu Serwisu Morizon (w zakresie korzystania z Serwisu Morizon) oraz właściwych umów abonamentowych Usługi Wspólnej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, właściwa umowa abonamentowa Usługi Wspólnej ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem Usługi Wspólnej, natomiast niniejszy Regulamin Usługi Wspólnej ma pierwszeństwo przed właściwym Regulaminem Serwisu.
 6. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

  a) Partner – Profesjonalista / Partner prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wydawca ma prawo oferowania i udostępniania Usługi Wspólnej innym użytkownikom Serwisów.
  b) Usługa Wspólna – usługa abonamentowa oferowana na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie i świadczona w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisie Morizon.pl;
  c) Serwis Gratka.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.gratka.pl;
  d) Serwis Morizon.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.morizon.pl;
  e) Regulamin Serwisu Gratka - Regulamin funkcjonowania i korzystania z Serwisu Gratka, dostępny pod adresem: https://gratka.pl/regulamin/
  f) Regulamin Serwisu Morizon - Regulamin funkcjonowania i korzystania z Serwisu Morizon, dostępny pod adresem morizon.pl/regulamin;
  g) Cennik Usługi Wspólnej - tabela abonamentów oferowanych w Usłudze Wspólnej, dostępna pod adresem: https://morizon-gratka.pl/, w której Wydawca określa:

 • wysokość wynagrodzenia za wybrany abonament w jednym okresie rozliczeniowym;
 • limity wystawień dostępne w każdym z abonamentów;
 • wysokość opłat za publikację ogłoszenia powyżej wybranego limitu wystawień w wybranym abonamencie;
 • wysokość opłat za usługi dodatkowego promowania ogłoszeń (Punkty Podbić, Ogłoszenia Wyróżnione).

h) limit wystawień - oznacza maksymalną liczbę ogłoszeń, które Partner może opublikować (wystawić) w Serwisie Gratka.pl i Serwisie Morizon.pl w jednym okresie rozliczeniowym; szczegółowy opis zasad wystawień określa Regulamin wystawień, dostępny pod adresem  https://www.morizon.pl/wystawienia;

i) umowa abonamentowa Usługi Wspólnej - umowa abonamentowa (umowa zlecenia) o świadczenie Usługi Wspólnej w wybranym abonamencie;

j) Klient zadłużony - oznacza Partnera lub Profesjonalistę będącego stroną umowy abonamentowej lub umowy zlecenia (zamówienia) z Wydawcą, którego wymagalne zadłużenie w stosunku do Wydawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi obejmuje co najmniej jeden pełny okres rozliczeniowy.

§ 2 Zasady świadczenia Usługi Wspólnej

 1. Warunkiem korzystania z Usługi Wspólnej jest zawarcie z Wydawcą umowy abonamentowej Usługi Wspólnej w abonamencie: Basic, Plus lub Pro na wybrany limit wystawień. Dostępne limity wystawień oraz usługi dodatkowe oferowane w każdym z wyżej wymienionych rodzajów abonamentu określa Cennik.
 2. W ramach wybranego abonamentu i limitu wystawień, Partner otrzymuje prawo umieszczania ogłoszeń na rynku pierwotnym i wtórnym w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisie Morizon.pl, jak również na serwisach partnerskich, których lista jest ustalana przez Wydawcę. Wydawca dokłada wszelkich starań, lecz nie gwarantuje publikacji ogłoszeń we wszystkich partnerskich serwisach ogłoszeniowych.
 3. Okres publikacji ogłoszeń i okres rozliczeniowy wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. W przypadku przekroczenia wybranego limitu wystawień w wybranym abonamencie, Partner obciążany jest dodatkową opłatą naliczaną za publikację każdego ogłoszenia powyżej wybranego limitu wystawień w okresie rozliczeniowym, w wysokości określonej w Cenniku.
 5. Zawierając umowę abonamentową Usługi Wspólnej, Partner powierza Wydawcy przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych przez Partnera do Serwisów, w celu wykonywania Usługi Wspólnej. Zawarcie umowy abonamentowej jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Partnera, że zna, rozumie i akceptuje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określone pod adresem https://agencja5000.pl/zlecenie-dane-osobowe, których treść stanowi integralną część wszystkich aktywnych umów abonamentowych i zleceń.
 6. Publikacja ogłoszeń w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisie Morizon.pl. jest możliwa za pośrednictwem panelu Agencja5000. Zawarcie umowy abonamentowej Usługi Wspólnej jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Partnera, że zna, rozumie i akceptuje zasady korzystania z panelu Agencja5000, określone na stronie https://agencja5000.pl/informacja-dane-osobowe.

§ 3 Dodatkowe narzędzia promowania ogłoszeń

 1. Dodatkowe narzędzia promowania ogłoszeń obejmują: Punkty Podbić; Ogłoszenia Wyróżnione.
 2. Zastosowanie wybranego narzędzia promowania ogłoszeń wywiera skutki przewidywane dla tego narzędzia jednocześnie w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisach z Grupy Morizon.pl i wybranych serwisach partnerskich - z zastrzeżeniem, że ogłoszenia w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisach z Grupy Morizon.pl mogą występować na różnych pozycjach, w szczególności w związku z różnicami w długości listingów, liczbie ogłoszeń prywatnych oraz z uwagi na odmienne kryteria pozycjonowania ogłoszeń (data dodania vs. jakość ogłoszenia).
 3. Wydawca oferuje sprzedaż Ogłoszeń Wyróżnionych oraz Punktów Podbić w formie:
 • odnawialnej - w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym zakup Ogłoszeń Wyróżnionych/Punktów Podbić jest automatycznie odnawiany;
 • jednorazowej (dla wybranego ogłoszenia/ wybranego okresu rozliczeniowego)
 • w ramach specjalnych akcji sprzedażowych.
 1. Przy zakupie Ogłoszeń Wyróżnionych / Punktów Podbić w formie odnawialnej, Partner zyskuje jednorazowy rabat w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Wyróżnienia ogłoszenia można dokonać przez: wykupienie publikacji ogłoszenia w opcji obejmującej Ogłoszenie Wyróżnione; podbicie ogłoszenia o 20 Punktów Podbić przez okres 30 dni; oznaczenie ogłoszenia znacznikiem 'Wyróżnione' w panelu administracyjnym Partnera.
 3. Ogłoszenie posiadające status "Wyróżnione" prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania na pozycji odpowiadającej liczbie punktów, o które zostało podbite oraz dodatkowo w sekcji "Ogłoszenia Wyróżnione" znajdującej się przed pozostałymi ogłoszeniami w serwisach domy.pl oraz oferty.net. Partner może wymieniać ogłoszenia objęte wyróżnieniem w odstępach co najmniej 24 godzin.
 4. Podbicia ogłoszenia można dokonać przez zakup Punktów Podbić. Opłaty za zakupione Punkty Podbić można dokonać przelewem on-line lub sms-em, przy czym skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie Wydawcy danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności, w celu potwierdzenia jej dokonania. Punkty Podbić zachowują ważność przez 3 miesiące od daty zakupu.
 5. Ogłoszenie posiadające status "Podbite" prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie na pozycji odpowiadającej liczbie Punktów Podbić, o które zostało podbite.
 6. Ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie uporządkowane są malejąco wg liczby Punktów Podbić, a w przypadku jednakowej liczby Punktów Podbić, malejąco wg jakości opisu ogłoszenia (Morizon.pl) oraz daty dodania ogłoszenia (Gratka.pl).
 7. Minimalna liczba punktów o jaką można podbić ogłoszenie wynosi 5 punktów.
 8. Okres ważności podbicia niezależnie od liczby Punktów Podbić wynosi 7 dni. Okres ważności podbicia kończy się przed upływem 7 dni, jeżeli ogłoszenie zostanie wcześniej usunięte z bazy lub upłynie termin jego ważności.
 9. Wydawca nie gwarantuje stałej pozycji wyróżnionego i/lub podbitego ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania. Pozycja ogłoszenia może ulec zmianie wskutek działań podejmowanych przez innych Ogłoszeniodawców.

§ 4 Postanowienia przejściowe

 1. Poniższe postanowienia przejściowe stosują się do Partnerów, będących stroną aktywnych umów abonamentowych / aktywnych zleceń z jednym lub z obydwoma Wydawcami, przed dniem uruchomienia Usługi Wspólnej.
 2. Oferta zawarcia umowy abonamentowej Usługi Wspólnej jest składana przez każdego Wydawców działających łącznie, wyłącznie tym Klientom, którzy są stroną umowy abonamentowej zawartej na czas nieoznaczony. Klienci którzy są stroną umowy abonamentowej zawartej na czas oznaczony, mogą zawrzeć umowę abonamentową Usługi Wspólnej po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta umowa na czas oznaczony lub po wcześniejszym rozwiązaniu takiej umowy za porozumieniem stron.

Postanowienia ogólne

 1. Dniem uruchomienia Usługi Wspólnej jest dzień wskazany w komunikacji elektronicznej od Wydawcy (dalej jako "Dzień Uruchomienia").
 2. O ile umowa abonamentowa Usługi Wspólnej nie stanowi inaczej, dniem wejścia w życie umowy abonamentowej Usługi Wspólnej oraz pierwszym dniem pierwszego okresu rozliczeniowego dla umów abonamentowych Usługi Wspólnej, jest Dzień Uruchomienia.
 3. Ze względu na uwarunkowania techniczne, Wydawca zastrzega sobie prawo uruchomienia Usługi Wspólnej dla wybranych Partnerów w terminie wcześniejszym, lub prawo opóźnienia rozpoczęcia świadczenia Usługi Wspólnej. Wcześniejsze uruchomienie Usługi Wspólnej nie zmienia pozostałych terminów określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wydawca ma prawo nie złożyć oferty świadczenia Usługi Wspólnej Klientom zadłużonym i odmówić zawarcia Umowy abonamentowej Usługi Wspólnej z Klientem zadłużonym, do czasu uregulowania zaległych należności w stosunku do Wydawcy i likwidacji statusu Klienta zadłużonego.

Limit wystawień dla Klientów Gratka

 1. Do dnia 28 lutego 2021 r., Partnerzy, którzy w dniu 15 września 2020 r. byli stroną aktywnej umowy abonamentowej z Gratka Sp. z o.o. i nie byli stroną aktywnej umowy abonamentowej z Grupa Morizon Sp. z o.o., mają prawo przekroczenia limitu wystawień, określonego w Cenniku dla wybranego abonamentu, o nie więcej niż 50%, bez obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za publikację ogłoszeń powyżej limitu wystawień. Za każde kolejne wystawienie powyżej limitu wystawień określonego zgodnie z Cennikiem i podwyższonego o 50%, Partnerzy o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uiszczają dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem i postanowieniami § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

Wyróżnienia

 1. Określone w Cenniku stawki za wyróżnienia obowiązują dla wyróżnień zakupionych od dnia 15 września 2020 r., z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
 2. W stosunku do Partnerów, którzy wykupili usługę wyróżnień przed dniem 15 września 2020 r., określone w Cenniku stawki za wyróżnienia obowiązują od dnia 1 marca 2021 r. Partnerom tym przysługuje prawo przejścia na stawki oferowane w Cenniku przed dniem 1 marca 2021 r. z rabatem w wysokości 15%, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
 3. Do dnia 28 lutego 2021 r., Partner ma prawo zachowania nabytych gratisów (promocje 3 za 2 oraz 1+1), przy czym zachowanie nabytych gratisów skutkuje utratą przez Partnera prawa do nabycia wyróżnień z rabatem w wysokości 15% od cen podstawowych określonych w Cenniku. W braku powiadomienia Wydawcy o decyzji Partnera (zachowanie gratisów albo skorzystanie z rabatu 15% na zakup wyróżnień) w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., Partner zachowuje udzielone gratisy i traci prawo skorzystania z rabatu 15% na zakup wyróżnień.
 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia za wyróżnienia z dniem 1 marca 2021 r. nie stanowi zmiany zamówienia na wyróżnienia, chyba, że Partner chce zmienić liczbę wyróżnień objętą zamówieniem. W terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Partner ma prawo jednostronnej zmiany złożonego zamówienia na wyróżnienia w ten sposób, że zmniejsza się liczba zakupionych wyróżnień przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzenia. Zmiana zamówienia następuje na podstawie powiadomienia Wydawcy w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

Kody Gratka.pl

 1. Niewykorzystane kody zakupione w Serwisie Gratka.pl oraz niewykorzystane kody gratisowe zachowują ważność jako Punkty podbić, w terminie ważności określonym w dacie zakupu kodów. Termin ważności zakupionych kodów w Serwisie Gratka.pl nie ulega przedłużeniu.
 2. Z dniem wejścia w życie umowy abonamentowej Usługi Wspólnej:
 • następuje przeliczenie kodów na Punkty podbić według stawki 0.70 zł;
 • następuje migracja zakupionych kodów do panelu Partnera w Agencji5000;
 • kody zakupione w Serwisie Gratka.pl stanowią narzędzie pozycjonowania ogłoszeń jednocześnie w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisie Morizon.pl;
 • nie jest dostępna (ulega dezaktywacji) usługa "etykieta Super Oferta";
 • wygasają zamówienia na zakup kodów odnawialnych złożone przed tym dniem, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
 1. W stosunku do Partnerów, którzy zawarli zamówienie na zakup kodów odnawialnych przed dniem 15 września 2020 r., określone w Cenniku stawki za podbicia obowiązują od dnia 1 marca 2021 r. Do dnia 28 lutego 2020 r. Partnerom tym przysługuje prawo zawarcia nowego zamówienia na odnawialny zakup Punktów podbić:
 2. po stawce preferencyjnej w wysokości 0,60 zł;

albo

 1. z zachowaniem stawki określonej w ostatnim zamówieniu na zakup kodów odnawialnych, z zastrzeżeniem, że stawka ta będzie obowiązywała do dnia 28 lutego 2021 r. i z dniem 1 marca 2021 r. zostanie zastąpiona przez stawki określone w Cenniku

Podbicia Morizon.pl

 1. Określone w Cenniku stawki za Punkty podbić obowiązują dla podbić zakupionych od dnia 15 września 2020 r., z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
 2. W stosunku do Partnerów, którzy wykupili pakiety podbić przed dniem 15 września 2020 r., określone w Cenniku stawki za podbicia obowiązują od dnia 1 marca 2021 r. Partnerom tym przysługuje prawo przejścia na stawki oferowane w Cenniku przed dniem 1 marca 2021 r. ze zniżką do wysokości 0,60 zł (preferencyjna stawka), z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
 3. Do dnia 28 lutego 2021 r., Partner ma prawo zachowania nabytych gratisów (promocje 3 za 2 oraz 1+1). Zachowanie nabytych gratisów skutkuje utratą przez Partnera prawa do nabycia Punktów podbić po stawce preferencyjnej w wysokości 0,60 zł. W braku powiadomienia Wydawcy o decyzji Partnera (zachowanie gratisów albo skorzystanie ze stawki preferencyjnej w wysokości 0,60 zł) w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., Partner zachowuje udzielone gratisy i traci prawo skorzystania ze stawki preferencyjnej.
 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia za Punkty podbić z dniem 1 marca 2021 r. nie stanowi zmiany zamówienia na Punkty podbić, chyba, że Partner chce zmienić liczbę Punktów podbić objętą zamówieniem. W terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Partner ma prawo jednostronnej zmiany złożonego zamówienia na Punkty podbić w ten sposób, że zmniejsza się liczba zakupionych Punktów podbić przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzenia. Zmiana zamówienia następuje na podstawie powiadomienia Wydawcy w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5 Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Zawierając Umowę abonamentową Usługi Wspólnej, Partnerzy oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Partnerów, potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do jego przestrzegania oraz stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Wydawcę, dla celów i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy abonamentowej Usługi Wspólnej.
 2. Administratorem danych osobowych Partnerów (osób upoważnionych do reprezentacji Partnerów) jest Wydawca, to jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-762 Warszawa, email: [email protected]
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresami wskazanymi powyżej.
 4. Administrator przetwarza następujące dane Partnera lub osoby upoważnionej do reprezentacji Partnera: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; stanowisko służbowe; adres siedziby lub adres korespondencyjny; dane dotyczące zawartych umów abonamentowych Usługi Wspólnej; dane dotyczące wykonywania umów abonamentowych Usługi Wspólnej.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych Partnerów jest realizacja Usługi Wspólnej (zawarcie umowy abonamentowej Usługi Wspólnej; wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy abonamentowej Usługi Wspólnej; rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości) oraz zapewnienie prawidłowości realizacji Usługi Wspólnej i zapewnienie zgodności zasad świadczenia Usługi Wspólnej z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; a w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości realizacji Usługi Wspólnej i zapewnienia zgodności zasad świadczenia Usługi Wspólnej z Regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Wydawcy.
 6. Partnerom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:a) prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
  b) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii danych,
  c) prawo żądania sprostowania danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
  d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy,
  g) prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 7. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy lub pisemny na adres Wydawcy, wskazany powyżej.
 8. Partnerom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
 2. Niniejszy Regulamin Usługi Wspólnej stanowi Załącznik 1 do Regulaminu Serwisu Morizon oraz Załącznik nr 1D do Regulaminu Serwisu Gratka.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.