mzn-grt.svg

Biuro obsługi klienta: +48 58 739 66 00

Zgłaszanie nielegalnych treści

Jeżeli na naszych serwisach znajdziesz nielegalne treści, możesz zgłosić je Wydawcy korzystając z formularza Zgłaszam nielegalne treści.

Objaśnienie:

„Nielegalne treści” oznaczają informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem są:

 • albo same w sobie nielegalne (takie jak nielegalne nawoływanie do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym, lub niezgodne z prawem treści dyskryminujące),
 • albo które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań; może to być udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawne udostępnianie wizerunku bez zgody, cyberstalking, sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

Listę towarów, których oferowanie na serwisach jest zakazane, znajdziesz w Załączniku 3 do Regulaminu serwisu.

Poinformujemy Cię o otrzymaniu zgłoszenia oraz o decyzji podjętej w wyniku zgłoszenia nielegalnych treści. Masz prawo wnieść skargę na tę decyzję w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania; skorzystać z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów; lub wszcząć postępowanie przed sądem.

Formularz:

  Imię i nazwisko*:

  Adres e-mail*:

  *Te dane nie są wymagane (możesz wysłać zgłoszenie anonimowe) jeżeli zgłoszenie dotyczy przestępstw związanych z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych; przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci; przestępstw związanych z pornografią dziecięcą; nagabywania dzieci do celów seksualnych.

  Powód zgłoszenia:

  Uzasadnienie (wyjaśnij, dlaczego uważasz, że zgłaszane treści są nielegalne):

  Wskazanie zgłaszanych treści:

  Informacja o ochronie danych

  Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

  Masz prawo zaskarżania decyzji, dotyczących nielegalnych treści lub ich niezgodności z warunkami korzystania z usług, jeżeli decyzje takie mają dla Ciebie negatywne skutki.

  Masz prawo zaskarżania decyzji, dotyczących nielegalnych treści lub ich niezgodności z warunkami korzystania z usług, jeżeli decyzje takie mają dla Ciebie negatywne skutki.

  Prawo wniesienia skargi przysługuje również osobom lub podmiotom, które dokonały zgłoszenia nielegalnych treści.

  Prawo wniesienia skargi przysługuje przez okres sześciu miesięcy od dnia, w którym odbiorca usługi został poinformowany o decyzji. Skarga może być wniesiona pod adresem bok@morizon-gratka.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

  Skarga powinna wskazywać: imię i nazwisko skarżącego; adres poczty elektronicznej skarżącego; decyzję, której skarga dotyczy. Skarga, która nie zawiera danych skarżącego, jest pozostawiana bez rozpoznania.

  Skarga powinna zawierać uzasadnienie. Skarga niezawierająca uzasadnienia może być pozostawiona bez rozpoznania.

  Wniesienie skargi jest nieodpłatne.

  Skargi są rozpoznawane w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny, zgodnie z wewnętrzną procedurą przyjmowania i rozpoznawania skarg i zgłoszeń. Skarga powinna być rozpoznana w terminie 15 dni od wniesienia skargi. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na przedmiot skargi.

  Wydawca uchyla zaskarżoną decyzję, jeżeli na podstawie skargi uzasadnione jest stwierdzenie, że:

  • ·decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona;
  • informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem,
  • skarga zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka.

  Wydawca informuje skarżącego o podjętej decyzji podając uzasadnienie.

  Decyzje w sprawie skarg są podejmowane pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. Decyzje nie mogą być podejmowane tylko na podstawie zautomatyzowanych środków.

  Wydawca może zawiesić, na czas określony i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, możliwość składania skarg przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu Wydawca uwzględnia takie okoliczności, jak:

  • liczbę bezwzględną oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały przekazane lub wniesione w danym okresie;
  • względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby zgłoszeń lub skarg w danym okresie;
  • ciężar nadużywania;
  • zamiar zgłaszającego lub skarżącego, jeżeli można go określić.

  Masz prawo wyboru dowolnego certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących decyzji podjętych przez Wydawcę. Masz również prawo wszczęcia postępowania przed sądem.

  Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  Masz prawo wyboru dowolnego, certyfikowanego w państwie UE, organu pozasądowego rozstrzygania sporów, w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących:

  a) decyzji podjętych w wyniku zgłoszenia nielegalnych treści (w szczególności, decyzji o ograniczeniu widoczności treści, usunięciu treści, uniemożliwieniu dostępu do treści lub depozycjonowaniu treści; zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi w całości lub w części; zawieszeniu lub zamknięciu konta odbiorcy usługi)

  b) skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.